KVKK GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

İç ve Dış Alanlarında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni


Bu Aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla GEOMATİCS HARİTA MÜH. VE MÜŞ. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.


GEOMATİCS HARİTA MÜH. VE MÜŞ. LTD. ŞTİ. binamızda, bina ana giriş kapıları, bina dış cephesi, 13 çalışma odasının tamamında, teknik alanlar, idari ofisler, toplantı salonu, koridorlar, mal kabul alanı, otopark, misafir genel alanında bulunan toplam 44 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması, iş güvenliğinin temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürlüğü Selen Dönmez tarafından denetlenmektedir.


Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.


Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği yazılı talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.


Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İlgili Kişiler,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre veri sorumlusu Geomatics Harita Müh. ve Müş. Ltd. Şti. ’nin Beytepe Mah. Beyler Cad. 1644 Sk. No:2 Çankaya – ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.